İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere çalışanlarıyla olan iş ilişkilerinin yönetimi, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan davalar, gizlilik ve rekabet yükümlülükleri, iş kazaları ve rücu davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları ve mobbing konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Buna ilaveten; şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe bölümlerine İş Hukuku konusunda uygulamaya yönelik eğitimler verilmekte olup, bu eğitimler sonrasında yerinde denetimlerle İş Hukuku ve şirket prosedürlerine uyum kontrol edilmektedir.

İş Hukuku alanında şirketlere sunulan söz konusu hizmetlerin katma değeri hata maliyetlerini en aza indirmek ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesini yükseltmek olarak belirlenmiştir.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu, her türlü ticari işlem, şirket birleşmeleri ve devralmaları, ticari sözleşmeler, vergi ve mali mükellefiyetler, şirket genel kurul ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, hisse devri ve sermaye artışları başta olmak üzere Ticaret Hukuku’nun ilgilendiği bütün alanlarda ve bu alanlarda ortaya çıkan ihtilaflarda şirketlere geniş ölçüde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu; Gayrimenkul Hukuku alanında, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyet devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması hizmetine ek olarak, tapu tesis, iptal, tescil, istihkak, kamulaştırma, izale-i şüyu, el atmanın önlenmesi gibi arsa ve gayrimenkul ile ilgili her türlü davanın takibi hususunda avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda sunulan diğer hizmetler ise; ayni ve şahsi hak tesis sözleşmeleri, hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (due-dilligence), alım satım sözleşmeleri, mimari telif ve lisans anlaşmaları, alt yüklenici ve alım sözleşmeleri ile yönetim sözleşmeleri dâhil olmak üzere inşaat ile ilgili her türlü anlaşmanın yazımı.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Buna ilaveten, Şirketler Hukuku ile bağlantılı olarak, İflas Hukuku alanında büyük şirketlerin iflas tasfiye süreçlerini yürütmektedir. EKE Hukuk Bürosu; alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, taraflar arasındaki borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, ipoteğin veya rehinin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takiplerinin başlatılması, İcra Mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde menfi tespit, istirdat, şikâyet, istihkak, itirazın iptali ve iflasın ertelenmesi davalarının ikamesi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu; Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında, yabancı müvekkillerine özellikle Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de bulundukları süre içerisinde yaşadıkları her türlü hukuki problemin çözümünde profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetlerden bazıları; yabancıların Türkiye’de oturma ve çalışma izni ve süre uzatım başvurularının yapılması ve takibi, Vatandaşlık ve Miras Hukuku konularında hukuki danışmanlık, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.

MİRAS HUKUKU

EKE Hukuk Bürosu; Miras Hukuku alanında, vasiyetname ve miras sözleşmesi tanzimi, mirasın taksimi ve Miras Hukuku’ndan doğan ihtilaflar başta olmak üzere veraset davaları, terekenin tespiti davaları, muvazaalı miras işlemlerine karşı tapu iptal davaları, tenkis davaları, vasiyet alacaklısı sıfatıyla açılacak mirasçılık davaları ve mirasın reddine ilişkin davaların takibi hususunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

ENERJİ HUKUKU

Eke Hukuk & Danışmanlık’ın avukatları Türkiye’deki EPDK düzenlemeleri ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası alandaki enerji hukuku düzenlemeleri kapsamında uzmanlık sahibidir. Enerji hukuku mevzuatı hem yenilenebilir hem de yenilenemeyen enerjinin kullanımı ve vergilendirilmesini kapsamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumludur.

Eke Hukuk & Danışmanlık, köklü tecrübesi ile enerji hukuku alanında, enerji projelerinin ve şirketlerinin satın alınması için sözleşmelerin hazırlanması, petrol alımı, satımı ve üretimi, ticari işlemler kapsamında elektrik alımı ve satımı, proje geliştirme, lisans ve ruhsat temini, enerji projeleri ve bu projelerde EPDK mevzuatından kaynaklanabilecek sorunlar üzerinde çalışmaktadır.

Ofisimiz, petrol, doğal gaz, DSİ ve Hidro enerji konusunda müşterilerine tam kapsamlı danışmanlık ve hukuki destek veren Eke Hukuk bürosu, deneyimli avukatlarıyla Enerji Hukuku kapsamında profesyonel hizmet vermektedir.

CEZA HUKUKU

Ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları, neticesi hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden dikkatli takip edilmesi gereken bir süreçtir. Res’en araştırma ilkesi gereğince suçun ortaya çıkarılmasında adli makamlar araştırmalarını talebe bağlı olmaksızın yaparlar. Bu ise müşteki, şüpheli veya sanığın süreçte etkin olmasına engel bir durum değildir. Eke Hukuk ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek hususlarda soruşturma ve kovuşturmalara etkin olarak dahil olmaktadırlar. Zira şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir), maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim nedeni, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınan hususlardır.

İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra ise gerekli itiraz ve temyizlerin yapılması hayati bir konudur. Bu aşamada sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında ceza kesinleşir ve cezanın infazına başlanır. Bir başka hayati konu ise Yargıtay incelemesi için gönderilen temyiz dilekçesidir. CMK’nın 301. Maddesi uyarınca “Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.” Bu nedenle temyiz dilekçesinde herhangi bir hususun unutulması Yargıtay incelemesinde o hususun dikkate alınmamasına ve belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulacak iken onanması sonucunu doğuracaktır. Eke Hukuk Ceza Avukatları, suça ilişkin müvekkillerin bilgi verdiği andan kararın infaz aşamasına kadar çok titiz ve dikkatli bir çalışma ile müvekkillerini temsil etmektedirler.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Eke Hukuk Bürosu, müvekkillerine İdare Hukuku ve Vergi Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ve giderilmesi konularında hizmet vermektedir.

İdare Hukuku alanında uzman olan ekibimiz; hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin idari makamlara yasal başvuru süreçlerinin başlatılması ve takibi, iptal davalarının yürütülmesi, yargılama süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesi ve mahkeme kararları neticesinde ilgili idari makamlar ile kararların tatbikine ilişkin müzakere faaliyetlerinin tamamlanması süreçlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerine karşı hukuka aykırılıkların giderilmesi süreçleri ile birlikte, müvekkillerimizin zarar tazmin talepleri çerçevesinde tam yargı davalarının yürütülmesi de İdare Hukuku kapsamındaki faaliyetlerimiz arasındadır.

Önemli kamu projelerinden doğan kamulaştırma işlemleri kapsamında; idari makamlar ile uzlaşma müzakerelerinin yürütülmesi ve kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin işlemler başta olmak üzere yargı öncesi süreçlerin takibi ile imar ve kamulaştırma mevzuatından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü ve yargılama aşamalarının takibi Eke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize sağladığımız önemli hizmetlerdir.

Eke Hukuk Bürosu; İdare Hukuku alanındaki birikim ve tecrübesinin yanı sıra Vergi Hukuku alanında da müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerin vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinin ve vergi mükellefiyetlerine ilişkin talep ve gereksinimlerinin belirlenmesi gayesiyle sağlamakta olduğumuz danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerimizin vergi ihtilafları ile karşılaşmamaları ve ticari faaliyetlerine uygun şekilde vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri amaçlanmaktadır.

Müvekkillerimizin taraf olduğu vergi uyuşmazlıkları açısından da öncelikle dava öncesi uzlaşma talepleri ve idari makamlarla müzakere süreçleri başta olmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi, vergi cezalarının iptali ve düzeltme talepleri ile müvekkillerimizin yargılama süreçlerinde temsil edilmesi ile yargı kararlarının icra edilmesi faaliyetleri ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

MEDENİ HUKUK

Medeni hukuk, özel hukukun temeli sayılan ve düzenlediği ilişkiler bakımından en kapsamlı olan özel hukuk dalıdır. Kişiliğin elde edilmesinden sona ermesine kadar geçen süre içinde, ticari ilişkiler dışında kalan, tüm özel ilişkileri içine alır.

Medeni hukuk; Kişi Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku olmak üzere kendi içinde beş ana hukuk dalına ayrılır.

Kişi Hukuku: Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durumların sicili, yerleşim yeri gibi kavramları içine alan kişi hukuku, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliklerden dernek ve vakıfları da inceler.

Aile Hukuku: Adından da anlaşılacağı üzere, aile kavramını ve bu kapsamda nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nesep gibi konuları inceler.

Miras Hukuku: Bireyin ölümünden sonra mallarının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Eşya Hukuku: Kişinin gerek taşınır gerek taşınmaz mallar ile kurduğu bağları düzenler. Zilyetlik, tapu sicili, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi konular bu kapsamda incelenir.

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ve alacak ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Bu bağlamda Eke Hukuk Bürosu gerek Kişi Hukuku gerek Aile Hukuku gerek Miras Hukuku ve gerek Borçlar Hukuku alanında uzman kadrosuyla profesyonel hizmet vermektedir.